Comunn Eachdraidh Siabost/Westside Historical Society Collection, Isle of Lewis

rush brush cut enh

Sguab Murain (marram grass brush). Comunn Eachdraidh Siabost, Lewis

Sguab Murain (marram grass brush). Comunn Eachdraidh Siabost, Lewis

Bookmark the permalink.